فرمانداری شهرستان شهرکرد

تقسیمات شهرستان


بر اساس آخرين تقسيمات سياسي استان شهرستان شهركرد داراي ۳ بخش، ۹ شهر و ۶ دهستان بوده است.
شهرستان شهركرد  
بخش شهر ها دهستان‌ها
لاران سورشجان لار
سودجان مرغملك
هارونی لار
فرخ شهر فرخ شهر خيرآباد
دستگرد
مركزي شهرکرد حومه
هفشجان
کیان
طاقانک
نافچ