بخش لاران

موقعیت جغرافیایی بخش :
 
بخش لاران از طرف شمال با شهرستان فارسان و از طرف شمال غرب با استان اصفهان و از طرف شرق با شهر هفشجان از توابع شهرستان شهرکرد و از طرف جنوب با شهرستان کوهرنگ هم مرز می‌باشد.
 
معرفی شهر‌ها و روستاهای بخش :
 
بخش لاران شامل سه شهر سورشجان و سودجان و هارونی و پانزده روستا به ترتیب : فتح‌آباد ، آقبلاغ ، خوی ، وانان ، اسدآباد ، مصطفی‌آباد ، کتک ،مرغملک ، دولت‌آبادخاکی کریم آباد ، خلیل آباد،محمد آباد ، احمدآباد، قلعه سوخته و اوج بغاز می‌باشد .
شهر سورشجان دارای جمعیتی در حدود ۱۲۳۰۰ نفر طبق آخرین سرشماری می‌باشد .
شهر سودجان دارای  جمعیتی در حدود۵۵۰۰ نفر طبق آخرین سرشماری می‌باشد.
شهر سودجان دارای جمعیتی در حدود۳۶۰۰ نفر طبق آخرین سرشماری می‌باشد. 
جمعیت کل بخش در حدود ۳۲۸۰۰نفر می‌باشد .