فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي براي 14 روستاي شهرستان شهرکرد

کد خبر: 153992 تاریخ انتشار: 1399/04/04
نمایش: 157
اخبار
برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي براي 14 روستاي شهرستان شهرکرد تدوين و در جلسه اي که با حضور نمايندگان دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي و مديران و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي، دهياران و روساي شوراهاي اسلامي روستاها در محل فرمانداري برگزار و برنامه هاي آن تشريح گرديد.
سپنتا حبيبي معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري شهرستان شهرکرد عنوان کرد: اين برنامه ها متناسب با وضعيت موجود روستاها و قابليت ها و توانمندي هاي هر روستا براي دست يابي به شرايط مطلوب اقتصادي و ايجاد اشتغال تدوين گرديده است  وبراي هريک از دستگاه هاي اجرايي متناسب با وظايف ذاتي آن ها در قبال امور روستايي برنامه هايي پيش بيني شده است.
حبيبي ادامه داد: در اين برنامه ها دهياران وظيفه تسهيل گري و پيگيري روند برنامه ها را برعهده دارند و همچنين بخشداران نيز وظيفه نظارت عملياتي بر اين برنامه ها را دارند.

 

مولف: مصطفی بیات

افزودن دیدگاه