فرمانداری شهرستان شهرکرد

برگزاري کميته مناسب سازي اماکن شهرستان شهرکرد

کد خبر: 20388 تاریخ انتشار: 1397/04/20 12:02:12
نمایش: 489
اخبار
کميته مناسب سازي اماکن شهرستان شهرکرد به رياست فرماندار شهرستان شهرکرد در فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد
عبدالعلي ارژنگ با بيان اينکه در مناسب سازي اماکن بايد تمامي جامعه هدف مد نظر قرار گيرند فرمود : در مناسب سازي اماکن بايد افراد نابينا، کم بينا، معلولان جسمي حرکتي ، سالخوردگان ، اطفال و.... بايد مورد توجه قرار گيرند در اين جلسه مقرر گرديد تمامي دستگاههاي عضو يک نماينده تام الاختيار بصورت ثابت به دبيرخانه اين کميته معرفي نمايند در ضمن مقرر گرديد دستگاههاي عضو طرحها و پيشهادات خود را جهت بهبود وضعيت فعلي به فرمانداري اعلام نمايند همچنين شهرداريهاي ضمن بازديد از معابر عمومي نسبت به رفع ايرادات موجود اقدام نمايند در ادامه مقرر گرديدعابر بانکها  و وروديهاي بانکها و ادارات شهرستان  نسبت به مناسب سازي امکان خود اقدام لازم را بعمل آورند.

افزودن دیدگاه