فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل ستاد اجرايي خدمات سفرشهرستان شهرکرد

کد خبر: 31262 تاریخ انتشار: 1397/10/11 09:21:13
نمایش: 334
اخبار

جلسه ستاد اجرايي خدمات سفرشهرستان شهرکرد به رياست معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري شهرستان شهرکرد تشکيل گرديد

مهندس رئيسي با بيان اينکه جلسه ستاد اجرايي خدمات سفردر راستاي گردشگريهاي داخلي و ايجاد و هماهنگي و انجام خدمات رساني مناسب به گردشگران و مديريت يکپارچه و سياستگزاري و نظارت بر انجام سفرانجام مي گيرد و اين يک ستاد فصلي نمي باشد زيرا ما در کل سال با توجه به شرايط  اقليمي وآب و هواي  در کل سال شاهد حضور گردشگران مي باشيم

وي با بيان اينکه ستاد اجرايي خدمات سفريک حوزه فرابخشي است که بايد همه دستگاهها کمک کنند تا اهداف که در نظر داريم به سرانجام مقصود برسانيم همچنين ما بايد داشته هاي فرهنگي و گردشگري را در سطح شهرستان رونق بدهيم تا از منافع آن برخوردار باشيم در اين خصوص بايد تمامي کميته ها وظايف خود را به بهترين وجه انجام دهند در ضمن در خصوص مسئله گردشگري بايد به عنوان يک فرصت به اين موضوع نگاه کرد فرصتي که باعث کاهش بيکاري و رونق اقتصادي شهرستان ميگردد و اين امر محقق نمي گردد مگر اينکه از ظرفيتهاي موجود بهترين بهربرداري را انجام دهيم و اين امر مي تواند موجب جذب سرمايه گذار نيز گردد

افزودن دیدگاه