فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل جلسه هماهنگي مديريت بحران

کد خبر: 42066 تاریخ انتشار: 1398/03/12 12:37:51
نمایش: 235
اخبار
 جلسه هماهنگي مديريت بحران شهرستان شهرکرد با هدف تشريح وظايف قرارگاه باسازي و نوسازي مناطق سيل زده در بخش کشاورزي برگزار گرديد. در اين جلسه سامانه سجاد براي اعضا تشريح گرديدو مفاد تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص چگونگي پرداخت خسارت در بخش کشاورزي و تسهيلات ارزان قيمت بيان شد و مقرر گرديد خسارت ديدگان در اين بخش با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزي شهرستان شهرکرد و تکميل مدارک و پرونده خود از اين تسهيلات بهره مند گردند.
 • ميزان تسهيلات در بخش زراعت در هر هکتار پنجاه ميليون ريال با باز پرداخت 4 سال و يکسال تنفس
 • در بخش باغ هر هکتار پنجاه ميليون ريال با باز پرداخت 7 سال
 • در بخش دامداري کوچک عشايري و روستايي يکصد ميليون ريال با باز4سال
 • در بخش دام سبک و سنگين هر راس دام سبک 50 ميليون ريال با باز پرداخت 4 سال
 •  در بخش دام سنگين هر راس  30 ميليون ريال با باز پرداخت 4 سال
 • در بخش زنبور عسل هر کلني دو ميليون و پانصد هزار ريال با باز پرداخت 2سال
 • در بخش آبزي پروري هر هکتار گرم آبي مبلغ 50ميليون ريال با باز پرداخت 4سال
 • در بخش آبزي پروري سرد آبي مبلغ 50ميليون ريال با باز پرداخت 4سال
 • ايستگاه پمپاژهر ايستگاه مبلغ 50 ميليون با باز پرداخت 4 سال
 • در بخش هر واحد مرغداري گوشتي مبلغ دويست ميليون ريال با بازپرداخت 4سال
 • هر واحد مرغ مادر هجده ميليارد ريال بابازپرداخت 4 سال
 • هر واحد جوجه کشي سه ميليارد ريال بابازپرداخت 5 سال

افزودن دیدگاه