فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل جلسه ي ساماندهي مصارف پسماند در کشاورزي شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42641 تاریخ انتشار: 1398/07/10
نمایش: 181
اخبار

جلسه ي ساماندهي مصارف پسماند در کشاورزي شهرستان شهرکرد تشکيل شد.

در اين جلسه مقررشد در رابطه با توسعه تصفيه خانه فاضلاب بهرام آباد مطالعات و اقدامات صورت گرفته توسط مشاور طرح ،همچنين برآورد هزينه ها،مقدمات انتخاب پيمانکار توسط اداره ي آبفاي شهري گزارشي در جلسه ي آتي ارئه گردد.

همچنين مقرر شد شرکت شهرکهاي صنعتي ليست شرکتهايي که فاضلاب خروجي شان مشکل دارد را تهيه و باارسال اخطار کتبي و تعيين فرجه زماني مشخص ،در خصوص برطرف نمودن مشکل فاضلاب خروجي اقدام نمايند و در صورت عدم اقدام ،برابر مقررات با آنها برخورد گردد.

مقرر شد مديريت جهاد کشاورزي نظارت جدي در فصول کشت در خصوص رعايت الگو کشت مناسب در اراضي که آبياري آنها از طريق پسماند فاضلاب تصفيه شده انجام ميگيرد داشته باشد.

مقرر گرديد مرکز بهداشت شهرستان کليه ي مدارک ،مستندات و پيگيري هايي که در محاکم قضايي در خصوص متخلفين استفاده از فاضلاب خام جهت آبياري محصولات زراعي و باغي دارند به جلسه ارائه نمايند.

افزودن دیدگاه