فرمانداری شهرستان شهرکرد

برگزاري جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42643 تاریخ انتشار: 1398/07/10
نمایش: 192
اخبار

 جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان شهرکرد به رياست معاونت عمراني فرمانداري شهرستان به منظور بررسي نهايي طرح تغذيه مصنوعي دشت شهرکرد و با استفاده از روان آبها در فصل بارش و جلوگيري از خروج روان آبها برگزار گرديد.
طرح مذکور پس از انجام مطالعات جامع مشاور و برگزاري جلسات متعدد وکميته هاي کارشناسي با همکاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهيه گرديد.

برآورد اجراي اين طرح 4.5ميليارد پيش بيني گرديده و در سال جاري از محل اعتبارات صندوق توسعه ي ملي مبلغ 3 ميليارد تومان جهت اجراءدر سال 98 تخصيص يافته است .

همچنين مقرر گرديد مراحل مناقصه ،انتخاب پيمانکار طرح مذکور پس از تصويب در کميته فني سازمان جنگلها و مراتع کشور اجرايي مي گردد.

افزودن دیدگاه