فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل جلسه مبارزه با زمين خواري

کد خبر: 42697 تاریخ انتشار: 1398/07/23
نمایش: 161
اخبار

جلسه ستاد مبارزه با زمين خواري شهرستان شهرکرد به رياست معاون عمراني فرمانداري شهرستان شهرکرد تشکيل گرديد.

در اين جلسه معاون عمراني ضمن تأکيد بر شناخت بسترهاي تحقق زمين خواري و شگرد هايي که زمين خواران از تصرف، تملک و نقل و انتقال هاي غير قانوني به کار مي برند تأکيد نمودند، و بيان داشتند تمام دستگاه هاي متولي، در خصوص ساخت و سازها و تصرفات غير مجاز در مجتمع هاي دامداري اسکان، موضوعات مربوط به ساخت و ساز در اراضي هاي حريم و بستر رودخانه ها و کاربري هاي غيرمجاز شناسايي، و پس از روند مراحل قانوني به مراجع محترم قضايي معرفي نمايند.
 

افزودن دیدگاه