فرمانداری شهرستان شهرکرد

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری

اداره سیاسی، امنیتی و اجتماعی              
 اطلاعات تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد:
1) بخشنامه ها و دستور العمل ها
1-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/دستور العمل نحوه برگزاری مجامع عمومی سازمانهای مردم نهاد.pdf
2-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/دستورالعمل استاندارد سازی موضوع فعالیت سازمانهای مردم نهاد.pdf
3-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شبکه های تخصصی تشکل های مردم نهاد.pdf
4-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی تشکل های مردم نهاد(1).pdf

2)فایل های راهنما
/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/راهنمای کاربران.pdf

3)فرایند ها 
1-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فراینده تأسیس تشکل شهرستانی.pdf
2-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرایند تمدید سمن عضو پذیر.pdf
3-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرآیند مجمع عمومی فوق العاده.pdf

4)فرم ها
1-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرمها/اساسنامه امنای جدید(1).docx
2-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرمها/اساسنامه عضو پذیر فرم خام.docx
3-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرمها/چک لیست بررسی سازمان ها.doc
4-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرمها/صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیات مدیره.docx
5-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرمها/صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده جدید.docx
6-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرمها/صورتجلسه هیأت تصفیه.pdf
7-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرمها/صورتجلسه هیأت مدیره جدید.doc
8-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرمها/فرم رسیدگی به اموال، دارایی وبدهی و تعیین تکلیف اموال سمن.pdf
9-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرمها/فرم صورتجلسه جدید مجمع عمومی موسس و هیات مدیره جدید.doc
10-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرمها/فرم صورتجلسه عدم تشکیل مجمع عمومی.pdf
11-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرمها/0فرم مشخصات عضو.doc
12-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرمها/فرم گزارش عملکرد مالی و اجرایی سازمان های مردم نهاد (1).doc
13-/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرمها/فرم گزارش عملکرد مالی و اجرایی سازمان های مردم نهاد.pdf

دانلود کلیه فرم ها به صورت فشرده :
/afiles/up/shahrekord/19/other/سمن/فرم ها.rar

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/08/02